• Oudste rijschool van Nederland
  • Meer dan 55.000 geslaagden
  • 100% slagingspercentage
  • Volledige Bovag garantie
  • Standaard anti-slipcursus

Algemene voorwaarden

Home / Onze rijschool / Algemene voorwaarden

Totstandkoming duur en beëindiging van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Rijschool Dekker B.V. en een cursist komt tot stand door het ondertekenen door de cursist van een inschrijfformulier welke aan de cursist door een vertegenwoordiger van Rijschool Dekker B.V. overhandigd zal worden. Na het ondertekenen van een inschrijfformulier heeft de cursist een bedenktijd van 14 dagen.

2. De duur van de overeenkomst wordt bepaald door de aard van de rijopleiding, danwel de omstandigheden van het geval.

3. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk bij overlijden van de cursist, danwel indien op medische gronden in alle redelijkheid niet van de cursist verlangd kan worden de opleiding voort te zetten.

4. Ontbinding van de overeenkomst zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, is mogelijk indien de cursist: in staat van faillissement verkeert, er (voorlopige) surséance van betaling is aangevraagd danwel een verzoek tot schuldsanering is ingediend, of indien de cursist de beschikking verliest over (een deel van) zijn vermogen. Alsdan zijn alle kosten voor de resterende periode van de rijopleiding direct opeisbaar zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is.

5. Opzegging van de overeenkomst tussen de cursist en Rijschool Dekker B.V. als gevolg van de omstandigheid zoals bedoeld in artikel 1.4, dient schriftelijk te geschieden met in achtname van een termijn van dertig dagen.

6. Het lespakket is 1 jaar geldig vanaf het moment van ondertekening van het inschrijfformulier. Tussentijds stopzetten van de rijopleiding kan alleen in uitzonderlijke gevallen en dient altijd in overleg met de directie plaats te vinden. Hervatten van de opleiding kan binnen 1 jaar na datum van inschrijving.

Verhindering en ziekte van de cursist

1. Ingeval de cursist verhinderd is, dient hij dat tenminste 48 uur voor de – voor (dat onderdeel van de) de rijopleiding geplande datum en tijd – telefonisch aan Rijschool Dekker B.V. mede te delen, op straffe van het door Rijschool Dekker B.V. volledig in rekening brengen van het bedrag dat voor (dat onderdeel van) de rijopleiding verschuldigd is.

2. Ingeval van ziekte dient de cursist dat op de eerste ziektedag voor 09.00 uur aan Rijschool Dekker B.V. mede te delen, op straffe van het door Rijschool Dekker B.V. volledig in rekening brengen van het bedrag dat voor (dat onderdeel van) de rijopleiding verschuldigd is.

3. Ingeval de cursist gebruik maakt van een pakket en zich de situatie voordoet zoals hierboven onder 1 en 2 genoemd, zal het betaalde onderdeel van de rijopleiding niet in mindering kunnen worden gebracht op (onderdelen van) de pakketten.

4. Ingeval er bij de instructeur een ernstig vermoeden bestaat dat de cursist onder invloed is van alcohol of drugs zal de instructeur de rijles afbreken danwel niet aan laten vangen, op straffe van het door Rijschool Dekker B.V. volledig in rekening brengen van het bedrag dat voor (dat onderdeel van) de rijopleiding verschuldigd is

5. Uitstel door Rijschool Dekker BV in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen 30 dagen na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde cursus.

Tarieven

1. De tarieven door de cursist aan Rijschool Dekker B.V. verschuldigd, worden bekendgemaakt door middel van de daartoe opgestelde meest recente prijslijsten en bijzondere voorwaarden.

2. Over de door de cursist aan Rijschool Dekker B.V. te betalen tarieven worden BTW en andere van overheidswege te betalen heffingen berekend.

3. De hiervoor onder 1. bedoelde prijslijsten en bijzondere voorwaarden liggen ter inzage op (een van) de vestigingsplaats(en) van Rijschool Dekker B.V.

4. Al hetgeen is bepaald in de hierboven bedoelde prijslijsten laat al het overig bepaalde in deze algemene voorwaarden onverlet.

5. 1 les is 50 minuten.

Betaling

1. Alle tarieven zijn verschuldigd vanaf het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen de cursist en Rijschool Dekker B.V.

2. Indien de cursist ervoor kiest om in 2 termijnen te betalen, dient de eerste termijn binnen 8 dagen te worden voldaan. De tweede termijn binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste termijn. Bij betaling in termijnen wordt € 10,- per termijn aan administratiekosten in rekening gebracht.

3. Betaling van de door de cursist aan Rijschool Dekker B.V. verschuldigde bedragen dient altijd binnen 8 dagen na datum van de factuur te geschieden.

4. Ingeval een cursist/opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Rijschool Dekker B.V. aan cursist/opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is de cursist/opdrachtgever aan Rijschool Dekker B.V. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt voor de cursist;

  • Voor zover de cursist niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Rijschool Dekker B.V. aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding terzake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag- na het intreden van het verzuim- niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van de aanmaning door Rijschool Dekker B.V. wordt voldaan.

En het navolgende geldt voor de opdrachtgever;

  • Voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Rijschool Dekker B.V. aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4BW en in afwijking van het besluit buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van zijn totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75.- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

5. Losse lessen of lessen buiten het pakket dienen voor aanvang van de les voldaan te zijn.

Aansprakelijkheid

1 .Rijschool Dekker B.V. is niet aansprakelijk voor de schade geleden door de cursist, ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove nalatigheid of schuld aan de zijde van Rijschool Dekker B.V.

2. Rijschool Dekker B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door de cursist als gevolg van het niet naleven van de door (medewerkers van) Rijschool Dekker B.V. gegeven aanwijzingen of gestelde regels bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Rijschool Dekker B.V. is niet aansprakelijk voor schade geleden door de cursist voortvloeiende uit lichamelijke gebreken welke de cursist niet tijdig kenbaar maakt aan (medewerkers van) Rijschool Dekker B.V.

4. Rijschool Dekker B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het verlies van geld of goederen tijdens de uitvoer van de overeenkomst.

5. Elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit een overeenkomst gesloten tussen de cursist/opdrachtgever en Rijschool Dekker B.V. wordt beperkt tot het maximum bedrag hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering van Rijschool Dekker B.V. in voorkomend geval uitkeert.

Klachten

1. De cursist dient elke klacht altijd in eerste instantie schriftelijk in te dienen bij Rijschool Dekker B.V. te Eindhoven.

2. Rijschool Dekker B.V. zal de schriftelijk ingediende klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De klacht zal in elk geval binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling en afgehandeld worden. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rijschool Dekker B.V. de cursist binnen deze termijn kenbaar maken binnen welke termijn de klacht alsnog inhoudelijk zal worden beantwoord.

3. Voor beroepsmogelijkheden bij geschillen kunt u gebruik maken van de Bovag geschillencommissie. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.

4. Rijschool Dekker B.V. bewaart klachten 12 maanden.

5. Al onze klachten worden vertrouwelijk behandeld.